10 Ağustos 2010 Salı

Secde Ayetleri


Secdeyi Vacib Kılan Ayetler ve Mealleri

Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır.
Bu süreler ve âyet numaraları aşağıda verilmiştir:


"Kuşkusuz Rabbin katındakiler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler,
O'nu tesbih eder ve yalnız O'na secde ederler."

Araf, 206"Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de
sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler."

Rad, 15"Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler,
büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler."

Nahl, 49"De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler,
Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.”

İsrâ,107"Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda
ağlayarak secdeye kapanırlardı."

Meryem,58"Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar,
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların
birçoğu Allah'a secde ediyor"

Hac,18"Onlara: Rahmân'a secde edin! denildiği zaman:
"Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!"
derler ve bu emir onların nefretini arttırır."

Furkân,60"(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran,
gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler."

Neml, 25"Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki,
bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde,
büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler."

Secde,15"Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip
secdeye kapandı, tevbe edip Allah'a yöneldi."

Sâd, 24"Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız,
güneşe de aya da secde etmeyin.
Onları yaratan Allah'a secde edin!"

Fussilet, 37- 38


Önemli Not: İmam Şafiî'ye göre, secde 37. âyetde yapılır. Fakat İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre 38. ayet de yapılmalıdır. Çünkü söz orada tamam oluyor. İbnü Abbas, İbnü Ömer, Ebu Vâil ve Bekir b. Abdullah da bu kanaate varmışlardır. Mesruk, Sülemî, Nehaî, Ebu Salih ve İbnü Sîrîn'den de böyle naklolunmuştur."Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin!"
Necm, 62"Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler."
İnşikâk, 21"Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş."
İkra, 19

0 yorum: